Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej witryny. DVDBlurayCopys przyznaje Ci prawo do dostępu i pobierania materiałów, w tym między innymi oprogramowania, plików, obrazów lub informacji prasowych, z Witryny wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania praw autorskich i innych informacji o prawach własności dołączone do oryginalnych materiałów lub jakichkolwiek kopii materiałów. Jakiekolwiek wykorzystanie pobranego pliku do publicznych dystrybucji, celów komercyjnych lub jakichkolwiek innych celów na innych stronach internetowych, w sieciowym środowisku komputerowym lub w mediach samolotowych jest zabronione. Wszystkie wydania materiałów na stronie są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów, układu strony internetowej i projektu może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych lub innych odpowiednich przepisów. W przypadku zachowania naruszającego przepisy DVDBlurayCopys ma prawo do skorzystania z legalnych i uczciwych środków.

 

1. Zastrzeżenie

 

W odniesieniu do materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej, w tym między innymi tekstów, obrazów, punktów widzenia, recenzji, stron internetowych lub linków, DVDBlurayCopys nie gwarantuje dokładności, kompletności, wystarczalności i wiarygodności takich materiałów i treści pomimo prób dostarczania dokładnych materiałów i informacji w Witrynie. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Witryny są wykonywane według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakąkolwiek infekcję swojego systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z pobrania takich materiałów lub korzystania z Witryny. . DVDBlurayCopys zdecydowanie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia treści w Witrynie oraz wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji dotyczących materiałów i informacji, w tym między innymi gwarancji związanych z własnością, nienaruszaniem praw osób trzecich, jakości i bez wirusów komputerowych. Oprogramowanie DVDBlurayCopys może wprowadzać zmiany w zawartości witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Odwiedź witrynę, aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji.

 

DVDBlurayCopys wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczanych przez firmy inne niż DVDBlurayCopys w Witrynie tylko w celu dostarczenia powiązanych informacji, a taka wzmianka nie oznacza uznania lub rekomendacji przez DVDBlurayCopys takich produktów lub rozwiązań.

 

2. Korzystanie z oprogramowania

 

Każde oprogramowanie dostępne do pobrania lub używania z tej Witryny jest chronionym prawem autorskim dziełem DVDBlurayCopys. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest zawarta w pakiecie oprogramowania, lub innym stosownym umowom licencyjnym podpisanym przez użytkownika i DVDBlurayCopys (\ "Umowa licencyjna\ "). Przed użyciem oprogramowania należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia takiej Umowy Licencyjnej. Jakiekolwiek użycie, powielanie lub dystrybucja oprogramowania niezgodne z Umową Licencyjną jest w sposób dorozumiany zabronione.

 

Oprogramowanie jest objęte gwarancją, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w umowie licencyjnej, DVDBlurayCopys zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących oprogramowania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu lub nienaruszania praw.

 

3. Informacje zwrotne

 

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do DVDBlurayCopys, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług DVDBlurayCopys (\ "Sprzężenie zwrotne\ "), będzie uważane za niepoufne. DVDBlurayCopys nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i ma prawo do powielania, używania, ujawniania, wystawiania, wyświetlania, przekształcania, tworzenia prac pochodnych i rozpowszechniania opinii innym bez ograniczeń i mogą swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w dowolnym celu, w tym między innymi w zakresie opracowywania, produkcji i marketingu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

 

4. Oświadczenie o prawach autorskich

 

Wszystkie materiały, produkty i usługi zawarte w Witrynie są chronione prawem autorskim. DVDBlurayCopys jest właścicielem wszystkich praw autorskich, chyba że określono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody DVDBlurayCopys żadna zawartość Witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, fotokopiowana, odtwarzana, łączona ani przesyłana za pomocą superlinków ani wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów komercyjnych przez jakąkolwiek osobę, chyba że zostanie pobrana lub wydrukowana w inny sposób dla do użytku niekomercyjnego i indywidualnego .  Wszystkie logo, znaki towarowe, nagłówki stron, obrazy, ekran powitalny i grafika wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi i / lub szatą handlową DVDBlurayCopys. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, żaden ze znaków nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek osobę lub jakąkolwiek jednostkę.

 

5. Ogólne

 

DVDBlurayCopys może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez dalszego powiadomienia i należy od czasu do czasu odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z najnowszymi Warunkami, ponieważ Warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a DVDBlurayCopys i są wiążące w zakresie korzystania z tej witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a DVDBlurayCopys dotyczące korzystania z tej witryny. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne przez jakiekolwiek prawo, zasadę, zarządzenie lub rozporządzenie jakiegokolwiek rządu, taka nieważność nie wpłynie na wykonalność innych postanowień Warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć DVDBlurayCopys, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikające lub związane z treścią użytkownika, korzystaniem z Witryny lub naruszeniem któregokolwiek z Warunków.

 

6. Informacje kontaktowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub innych pytań prosimy o kontakt z DVDBlurayCopys na stronie Kontakt w Witrynie.